แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน


1. ความถี่ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน
2. ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน
3. ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนลดลงหรือไม่
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ)
5. ท่านมีข้อร้องเรียนหรือไม่
หากมีกรุณาระบุ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อโรงพยาบาลที่จะร้องเรียน
เรื่องที่ร้องเรียน
แนบไฟล์