ชนิดยารักษาโรค   ช่วงราคา
(บาท/หน่วย)
  หน่วย  เปรียบเทียบราคายา
แยกตามโรงพยาบาล