แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งราคา ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล
    กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์


ประเภท
โรงพยาบาล ผู้ประกอบการ ทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนเตียง

สถานที่ตั้ง
เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล

ผู้ติดต่อประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

บัญชีผู้ใช้งาน
บัญชีผู้ใช้ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน
สกกร. 01 (บันทึกแสดงความตกลงในการแจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์)
สกกร. 02 (หนังสือแต่งตั้งผู้แจ้งข้อมูลในการแจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการกรอกข้อมูล)

กรุณากรอกข้อมูล รหัสยืนยัน ตามข้อความนี้